Avís legal

Vigent des del 09 de Febrer de 2022.

1. TITULARITAT.

El present avís legal regula les condicions d’accés, navegació i ús de la pàgina web www.promic.es (d’ara endavant, la “Pàgina Web”) gestionada per PROMIC, S.A. (d’ara endavant, “Promic”), amb domicili social a la carretera C-17z, km 72,5 (08508) Masies de Voltregà, titular del NIF A08479966, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 27397, Folio 188, Sección General, Hoja B-44.806, Inscripción 1ª.

Els usuaris poden posar-se en contacte amb Promic a través del seu número de telèfon de contacte +34 938 502 727 o del seu correo electrónico promic@promic.es.

 

2. OBJECTE.

La present Pàgina Web pretén oferir als seus usuaris la possibilitat de consultar informació sobre Promic i els seus serveis, així com posar-se en contacte amb Promic.

 

3. APLICACIÓ I VIGÈNCIA

Les condicions del present avís legal regulen l’accés, la navegació i l’ús de la present Pàgina Web.

L’ús de determinats apartats de la Pàgina Web es regiran, en el seu cas, per les seves pròpies condicions.

L’avís legal es mantindrà vigent mentre estigui publicat a la Pàgina Web.

 

4. CONDICIONS D’ACCÉS, NAVEGACIÓ I ÚS.

L’accés i la navegació per aquesta Pàgina Web implica que l’usuari ha acceptat totes les condicions del present avís legal, sense reserves.

L’accés i l’ús d’aquesta Pàgina Web és gratuït. Els usuaris accediran i utilitzaran la Pàgina Web pel seu propi compte, cost i risc, única i exclusivament per obtenir informació de Promic i els seus serveis i per posar-se en contacte amb Promic, abstenint-se d’utilitzar la Pàgina Web per qualsevol altre motiu o en cas de no acceptar alguna o totes les condicions del present avís legal.

Promic es reserva el dret a suspendre, restringir o interrompre l’accés, la navegació i l’ús de la Pàgina Web, en qualsevol moment i per qualsevol motiu que consideri oportú, no assumint en tal cas cap responsabilitat relativa a qualsevol inconveniència, molèstia, indisponiblitat, dany i/o perjudici generat per l’esmentada suspensió, restricció o interrupció.

A l’accedir i navegar a la Pàgina Web, l’usuari es compromet, entre d’altres, a no realitzar cap acció o omissió que pugui danyar o disminuir la integritat i/o la seguretat de la Pàgina Web, a no utilitzar la Pàgina Web per transferir o instal·lar virus, codis maliciosos o d’altre software perjudicial, així com a no infringir les mesures de seguretat i d’autenticació implementades a la Pàgina Web o a qualsevol altra xarxa connectada a ella. Durant l’accés, navegació i ús de la Pàgina Web, els usuaris es comprometen a actuar de conformitat amb la llei i el present avís legal en tot moment, tot respectant els drets de Promic i de tercers, i evitant provocar un dany i/o perjudici a la Pàgina Web, als altres usuaris de la mateixa, a Promic i/o a qualsevol tercer.

En cas de que l’usuari, al posar-se en contacte amb Promic, li remeti dades, informació, documentació o arxius de qualsevol tipus a través dels canals de contacte habilitats a la Pàgina Web, l’usuari garanteix a Promic que es trobarà legitimat, i que no provocaran cap dany i/o perjudici a la Pàgina Web, a Promic i/o a tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta Pàgina Web, ni tant sols mitjançant hiperenllaç, sense l’autorització prèvia i per escrit de Promic. Així mateix, queda absolutament prohibit que els usuaris incloguin un enllaç a la Pàgina Web des d’altres continguts il·legals, obscens, degradants, ofensius i/o contraris als drets humans.

L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany i/o perjudici causat a Promic, mantenint-la íntegrament indemnes, així com a qualsevol tercer, degut a l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions imposades per la llei i/o des les condicions estipulades al present avís legal. Promic es reserva el dret d’adoptar les mesures necessàries en cas d’incompliment de les condicions del present avís legal per part de l’usuari, les quals no atorgaran en cap cas un dret a l’usuari a rebre cap tipus de rescabalament.

 

5. RESPONSABILITATS I GARANTIES.

Promic no estarà obligada en cap moment a garantir la disponibilitat ininterrompuda de la Pàgina Web; ni la impossibilitat d’una vulneració de la Pàgina Web i/o de les seves mesures de seguretat; ni l’exactitud, l’adequació al propòsit, el rendiment ni la utilitat de la informació i/o els serveis als qual l’usuari podrà accedir a través de la Pàgina Web; ni de l’absència de virus o codis maliciosos.

Promic no assumeix cap responsabilitat en cas de possibles interrupcions, errors, fallades, retards, incidències, danys i/o perjudicis ocasionats en l’accés i/o ús de la Pàgina Web, ni tampoc als seus continguts. Promic no es responsabilitzarà de que els continguts de la Pàgina Web es trobin actualitzats.

Promic no serà responsable de l’accés, navegació i ús que puguin realitzar els usuaris a la Pàgina Web i, en conseqüència, tampoc de cap dany i/o perjudici que aquests puguin ocasionar i/o promoure els usuaris, directa o indirectament.

L’usuari accepta que Promic en cap cas es farà responsable dels continguts, funcionalitats, usos, polítiques i/o pràctiques de les pàgines web o xarxes socials de tercers a les que s’accedeixin a través de la Pàgina Web; ni tampoc quan l’usuari comparteixi contingut de la Pàgina Web a través de les opcions habilitades a tal efecte.

 

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Pàgina Web, la informació relativa a Promic i els seus serveis, el nom del domini, les funcionalitats, textos, documents, dibuixos, imatges, fotografies, vídeos, representacions gràfiques, continguts, dissenys i/o codi font de la Pàgina Web així com els logotips, marques, noms comercials i qualsevol altre signe distintiu utilitzat a la Pàgina Web constitueixen drets de propietat intel·lectual i/o industrial de Promic de les quals és titular o llicenciatària legítima. Els usuaris no realitzaran cap ús dels mateixos sense autorització prèvia i per escrit de Promic.

La còpia, cessió, reproducció, revenda, registre, distribució, transformació, posada a disposició del públic, explotació i/o ús comercial dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la que Promic és propietària o llicenciatària, així com qualsevol acció que pugui realitzar amb la informació obtinguda a través de la Pàgina Web, generaran les responsabilitats i efectes regulats a la llei, excepte quan Promic ho hagi autoritzat per escrit.

L’aparició a la Pàgina Web dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la que Promic és propietària o llicenciatària, no suposa l’atorgament ni la concessió de cap llicència i/o dret sobre cap d’ells. Els usuaris s’abstindran d’alterar o eliminar qualsevol signe d’identificació dels titulars d’aquests drets dels continguts publicats a la Pàgina Web.

 

8. MODIFICACIONS.

Promic es reserva la facultat de modificar la Pàgina Web i/o del present avís legal, en qualsevol moment i segons el seu propi criteri, sense necessitar d’advertir ni d’obtenir cap consentiment prèviament. L’accés a la Pàgina Web posterior a una modificació de la mateixa i/o de les condicions de l’avís legal suposaran l’acceptació d’aquestes últimes per l’usuari.

En aquells casos en què alguna de les condicions del present avís legal fos declarada nul·la i sense efectes, la resta de clàusules de les mateixes es mantindran plenament vigents.

 

9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

La política de privacitat de la Pàgina Web es pot consultar aquí.

 

10. COOKIES.

La política de cookies de la Pàgina Web es pot consultar aquí .

 

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

L’accés, la navegació i l’ús de la Pàgina Web es regiran per la legislació espanyola.

Si l’usuari és un consumidor segons la definició estipulada pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General Per la Defensa de Consumidors i Usuaris (és a dir, és una persona que actua amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió), qualsevol conflicte, controvèrsia o desavinença originat i/o relacionat amb la Pàgina Web i/o el present avís legal, als tribunals i jutjats de la ciutat corresponent al domicili de l’usuari consumidor. No obstant l’anterior, si l’usuari no és un consumidor, aleshores es sotmetrà a la jurisdicció dels tribunals i jutjats de la ciutat de Vic (Barcelona).

Adreça

Ctra. C-17z, Km 72.5,
08508 Les Masies de Voltregà
(Barcelona) Espanya

+34 938 502 727

Comparteix el contingut